Ιδιαιτερότητες των Modalverben

Επίσης τα Modalverben δεν σχηματίζουν

 

1. τύπους προστακτικής και

 

2. τύπους παθητικής. Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν σε παθητικές πρότασεις αν συνδεθούν με ένα παθητικό απαρέμφατο.

 

Παράδειγμα
Das Haus muss renoviert werden.