Ιδιαιτερότητες των Modalverben

 

Τα Modalverben wollen και ich möchte μπορούν να συνδεθούν με μια ειδική πρόταση (dass-Satz). Τότε το υποκείμενο των wollen / ich möchte δεν ταυτίζεται με αυτό της ειδικής πρότασης (dass-Satz). Εξαίρεση αποτελούν ειδικές προτάσεις με παθητική ή με Modalverb.

 

 

Παραδείγματα υποκείμενο του Modalverb υποκείμενο της ειδικής πρότασης (dass-Satz)
Ich will, dass du mir die Wahrheit sagst. ich du
Sie möchte, dass alle zur Party kommen. sie alle