Παρακείμενος

Σε μη χωριζόμενα ρήματα η μετοχή παρακειμένου σχηματίζεται χωρίς το πρόθημα ge. Η μετοχή παρακειμένου ταυτίζεται με το τρίτο πρόσωπο ενικού του ενεστώτα. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ζητούμενο στην ενότητα μετοχή παρακειμένου με ή χωρίς ge.

 

Παραδείγματα
verkaufen
verkauft
verkauft
zerstören
zerstört
zerstört
     
απαρέμφατο
τρίτο πρόσωπο ενικού (ενεστώτα)
μετοχή παρακειμένου