Μεταβατικά / αμετάβατα ρήματα

 

Μεταβατικά ονομάζονται τα ρήματα που μπορούν ή πρέπει να συνδεθούν με ένα αντικείμενο σε αιτιατική.

 

  Παραδείγματα
ένα αντικείμενο σε αιτιατική πρέπει να συνδεθεί με το ρήμα Paul braucht Geld.
Sandra liebt ihre Kinder sehr.
Er schenkt ihr Blumen.
ένα αντικείμενο σε αιτιατική μπορεί να συνδεθεί με το ρήμα * Monika isst (eine Pizza).
Sie singt (ein deutsches Lied).
Hast du schon (die Rechnung) bezahlt?

 

* Υπάρχουν πολλά μεταβατικά ρήματα που μπορούν να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη νοηματικά πρόταση χωρίς αντικείμενο σε αιτιατική.