Χωριζόμενα / μη χωριζόμενα ρήματα

Το πρώτο συνθετικό μιας σύνθετης λέξης μπορεί να είναι πέρα από τα αναφερθέντα προθήματα και ένα επίρρημα. Τότε το ρήμα είναι χωριζόμενο.

 

Παραδείγματα για επιρρήματα ως πρώτα συνθετικά σύνθετα ρήματα
χωριζόμενο ρήμα
weg weggehen Du gehst sofort weg!
zusammen zusammenarbeiten Wir arbeiten seit Jahren zusammen.
hin hinstellen Stell den Koffer hin!
zurück zurückkommen Er kommt bald zurück.

 

 

Επίσης το πρώτο συνθετικό μπορεί να είναι και ένα επίθετο. Τότε το ρήμα είναι κατά κανόνα χωριζόμενο.

 

Παραδείγματα για επίθετα ως πρώτα συνθετικά σύνθετα ρήματα
χωριζόμενο ρήμα
fest festnehmen Die Polizei nimmt ihn fest.
frei freilassen Ich lasse den Hund frei.
kaputt kaputtfahren Fahr das Auto nicht kaputt!
bereit bereitliegen Im Hafen liegen Transportschiffe bereit.

 

 

Πολύ πιο σπάνια το πρώτο συνθετικό μπορεί να είναι και ένα ουσιαστικό. Τότε τα ρήματα είναι άλλοτε χωριζόμενα και άλλοτε μη χωριζόμενα.

 

Παραδείγματα για ουσιαστικά ως πρώτα συνθετικά σύνθετα ρήματα
χωριζόμενο / μη χωριζόμενο
Teil teilnehmen Ich nehme am Kongress teil.
Gewähr gewährleisten Das Gesetz gewährleistet mir dieses Recht.