Οι γραμματικές κατηγορίες

Οι γραμματικές κατηγορίες των ρημάτων

 

Το ρήμα κλίνεται, ανήκει στα κλιτά μέρη του λόγου.

 

Ένας κλιτός ρηματικός τύπος δίνει πληροφορίες για πέντε διαφορετικές γραμματικές κατηγορίες:

 

το πρόσωπο πρώτο, δεύτερο ή τρίτο
τον αριθμό ενικό ή πληθυντικό
το χρόνο ενεστώτα, παρατατικό, παρακείμενο, υπερσυντέλικο, μέλλοντα, συντελεσμένο μέλλοντα
τη φωνή ενεργητική ή παθητική
την έγκλιση οριστική, Konjunktiv I ή Konjunktiv II

 

Αυτό αφορά μόνο τους κλιτούς ρηματικούς τύπους, οι άκλιτοι ρηματικοί τύποι (μετοχή, απαρέμφατο) δεν δίνουν πληροφορίες για το πρόσωπο, τον αριθμό ή την έγκλιση.

 

 

Στο ακόλουθο παράδειγμα ο κλιτός ρηματικός τύπος "schreibt" δίνει τις εξής πληροφορίες:

 

Παράδειγμα πρόσωπο αριθμός χρόνος φωνή έγκλιση
Julia schreibt ihre Diplomarbeit. τρίτο ενικός ενεστώτας ενεργητική οριστική

 

 

Όσον αφορά την κλίση τους χωρίζονται τα ρήματα σε ομαλά και ανώμαλα. Χαρακτηριστικό των ομαλών ρημάτων είναι ότι διατηρούν αμετάβλητο το φωνήεν του θέματος σε αντίθεση με τα ανώμαλα, στα οποία το θεματικό φωνήεν αλλάζει.

 

  Παραδείγματα θεματικό φωνήεν
ομαλό ρήμα spiele, spielte, gespielt μένει το ίδιο
ανώμαλο ρήμα singe, sang, gesungen αλλάζει