Ιδιαιτερότητες των Modalverben

 

Τα Modalverben μπορούν να λειτουργήσουν και ως αυτόνομα ρήματα, τότε δεν συνδέονται με ένα απαρέμφατο, αλλά με επιρρηματικούς προσδιορισμούς που δηλώνουν κατεύθυνση (αφορά όλα τα Modalverben) ή με αντικείμενα σε αιτιατική (αφορά τα Modalverben wollen, mögen, ich möchte και können). Συχνά πρόκειται για ελλειπτικές προτάσεις όπου δεν αναφέρεται το απαρέμφατο γιατί εννοείται.

 

 

Παραδείγματα Συμπλήρωμα
Ich muss hin. επιρ. προσδιορισμός κατεύθυνσης
Sie will in die Stadt. επιρ. προσδιορισμός κατεύθυνσης
Lisa möchte noch ein Stück Pizza. αντικείμενο σε αιτιατική
Ich kann Deutsch. αντικείμενο σε αιτιατική